Соціальна допомога на дітей

Сьогодні майже кожний другий шлюб розпадається, окрім того, більшість жінок воліє народжувати дитину без чоловіка. Одинокі матері потребують матеріальної допомоги, адже дохід такої «неповної» сім’ї складається із заробітку матері. Відповідно до цього Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» призначається такий вид державної допомоги сім’ям з дітьми як, зокрема, допомога на дітей одиноким матерям.

Лише Насолода: Які особи відносяться до категорії «одинока мати», та претендують на отримання допомоги на дітей як одинока мати?

Адвокат: Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини. Крім того, право на таку допомогу мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу. У разі якщо одинока мати, одинокий усиновитель (вдова, вдівець), мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

 Разом з цим, доцільно зазначити про те, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не буде мати права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Згідно з пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама. За цим визначенням для визнання «іншої жінки» одинокою необхідно дві ознаки: вона і виховує дитину, і сама її утримує.

Таким чином до категорії одинокої матері відносяться: жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

ЛН: Якщо мати одержує на дітей інші види допомоги, то чи призначається  допомога на дітей одиноким матерям?

А: Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

ЛН: Якщо батько платить аліменти, або батьки матеріально допомагають матері, то чи втрачає остання статус одинокої матері?

А: Участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої.

ЛН: Який розмір допомоги на дітей одиноким матерям?

А: Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно  до ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік»  у 2013 році встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на одну особу (у розрахунку на місяць):

з 1 січня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень.

Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення закладено такі розміри прожиткового мінімуму:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня -  1032 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень,  з 1  грудня - 1286 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня -  1218 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня – 949 гривень.

 При цьому, у разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір допомоги на дітей одиноким матерям перераховується без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум.

 Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

 До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

ЛН: З якого часу призначається одиноким матерям допомога на дітей?

А: Допомога на дітей призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

ЛН: Хто саме повинен подати документи, необхідні для призначення допомоги?

 А: Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров’я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.

ЛН: Який строк розгляду поданих документів?

А: Подані документи розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги,  протягом 10 днів з дня подання заяви.

 Після прийняття відповідного рішення орган праці та соціального захисту населення надсилає заявникові письмове повідомлення про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення.

ЛН: Чи мають якісь пільги одинокі матері, що працюють?

А: Так, мають. Трудове законодавство передбачає ряд гарантій при прийнятті на роботу та звільненні одиноких матерів.

Відповідно до статті 184 Кодексу законів про працю України забороняється відмовляти одиноким матерям (за наявністю в неї дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда) у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату.

 При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

 Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

 Важливо відмітити також про те, що згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

ЛН: Які ще є пільги одиноким матерям?

А: У житловому та податковому законодавстві для одинокої матері як жінці, яка виховує дитину без батька і без чоловіка, також передбачені деякі пільги.

 Так, зокрема, статтею 45 Житлового кодексу Української РСР передбачено, що одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються у першу чергу.

 Також, статтею 12 Закону України від 12 січня 2006 року N 3334-IV «Про житловий фонд соціального призначення», що визначає правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла, визначено, зокрема, що одинокі матері мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла.

Адвокат Мацей А. М.Усі консультації безкоштовні.Попередній запис за тел. 095-655-14-51 або 098-87-11

Опубліковано "Лише Насолода" № 6(28) березень-квітень 2014